LM002 Immune Status (Lymphocyte Typing) (MeGeMIT) & Full Viral Serology

LM6261 Immune Status (MeGeMIT) Lymphocyte typing test panel PLUS full viral serology CMV | EBV | HSV1/2 | HHV6 | RSV | PARVO | VZV | CHLAMYD